Dikkat!
Coğrafya Hocam Web Sitesi Açılmıştır. Sizleri de bu muhteşem Coğrafya sitesine bekliyoruz. Online sorular, konu anlatımları, MEB ders kitabı etkinlikler ve çoktan seçmeli soruların cevapları ve daha neler neler...

Coğrafya Hocam
Siteye gitmek için bağlantıya tıklayınız

2012-2013 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ FORMASYON DUYURUSUÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 

2012-2013 ÖĞRETİM YILI
PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKASI PROGRAMI DUYURUSU

Yükseköğretim Genel Kurulunun 13 Eylül 2012 tarihinde almış olduğu karar gereğince 2012-
2013 eğitim-öğretim döneminde geçerli olmak üzere Çankırı Karatekin Üniversitesine
Pedagojik Formasyon Sertifikası Programı kapsamında, mezun durumunda bulunan
öğrenciler için 200 kişilik kontenjan tahsis edilmiştir. Söz konusu kontenjanın kullanım şekli
ve Pedagojik Formasyon Sertifikası Programının uygulanması, Çankırı Karatekin Üniversitesi
Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Yönergesi ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat
hükümlerine göre yapılacak olup, başvuru koşulları aşağıda verilmiştir.
A) BAŞVURU KOŞULLARI
1- YÖK tarafından Üniversitemize tahsis edilen 200 kişilik kontenjanın % 40’ı Milli Eğitim
Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu atamaya esas olan alanlar; “Rehber Öğretmen, Okul Öncesi,
İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Teknoloji ve
Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı, Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği, Görsel Sanatlar/Resim,
Müzik, Matematik” için kaynak gösterilen alan mezunlarından; kontenjanın % 60’ı ise bu
alanlar ile birlikte Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 80 sayılı kararında yer alan tüm
alanlarda öğretmenliğe kaynak olarak gösterilen program mezunlarından alınacaktır. (80
Sayılı Çizelgeye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
 (http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/80sayili/80_cizelge.pdf)
KONTENJANLAR:
a)- 2012-2013 eğitim-öğretim yılında üniversitemizde yürütülmesine izin verilen pedagojik
formasyon sertifika programlarındaki kontenjanın % 40′ı Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç
duyduğu aşağıdaki alan mezunlarına ayrılmıştır.
TABLO: 1
ATAMAYA ESAS OLAN ALAN
MEZUN OLDUĞU YÜKSEK
ÖĞRETİM PROGRAMI KONTENJAN
REHBER ÖĞRETMEN 1- Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Bölümü/Anabilim
Dalı
2-Eğitimde Psikolojik Hizmetler
Bölümü/Anabilim Dalı
5
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 1- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Bölümü
2- Çocuk Gelişimi Bölümü
5
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 1-Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Bölümü
2-Mütercim-Tercümanlık Bölümü
(İngilizce)
3- İngilizce Dil Bölümü
4- Çeviribilim Bölümü (İngilizce)
5- İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü
10
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
ÖĞRETMENLİĞİ
1- İlahiyat Fakültesi
10İMAM HATİP LİSESİ MESLEK
DERSLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 1- İlahiyat Fakültesi 10
TEKNOLOJİ VE TASARIM
ÖĞRETMENLİĞİ
1- Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümü
2- Endüstriyel Tasarım Bölümü 2
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
ÖĞRETMENLİĞİ
1 – Türk Dili ve Edebiyat Bölümü
2- Çağdaş Türk Lehçeleri ve
Edebiyatları Bölümü
b) deki TDE
Kontenjanına ekli
ZİHİN ENGELLİLER SINIF
ÖĞRETMENLİĞİ
1- Zihin Engelliler Öğretmenliği
2-Özel Eğitim Öğretmenliği
3-Özel Öğretim Bölümü
2
GÖRSEL SANATLAR (RESİM,
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ*
Müzik bölümü/ana bilim dalları
Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk
Musikisi Devlet Konservatuarı ile
Devlet Konservatuarının;
- Temel Bilimler Bölümü
- Kompozisyon Bölümü
- Ses Eğitimi Bölümü
- Müzik Bilimleri Bölümü
- Çalgı Bölümleri (Nefesli
Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Vurmalı
Çalgılar, Piyano ve Harp, Piyano,
Mızraplı Çalgılar)
- Bando şefliği
- Folklor ve Etnomüzikoloji
- Müzikoloji
- Opera
- Şan ve Opera
- Türk Sanat Müziği
- Çalgı Yapımı
- Şan
- Türk Halk Oyunları
- Türk Müziği
- Türk Musikisi
- Koro
- Müzik Teknolojisi
- Müzik Teorisi
- Türk Halk Müziği
- Türk Halk Müziği (Ses Eğitimi
Anasanat Dalı/ Çalgı Eğitimi
Anasanat Dalı)
16
MATEMATİK
ÖĞRETMENLİĞİ
1 - Matematik Bölümü b) deki Matematik
Kontenjanına ekli
b) Kontenjanın % 60′i ise bu alanlar ile birlikte Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 80 sayılı
kararında yer alan diğer alanlarda öğretmenliğe kaynak olarak gösterilen program
mezunlarına aşağıdaki şekilde ayrılmıştır.TABLO: 2
BÖLÜM KONTENJAN
Fizik 10
Kimya 10
Biyoloji 10
Matematik 20
Tarih 20
Türk Dili ve Edebiyatı 25
Coğrafya 15
Sanat Tarihi 6
Felsefe Grubu (Psikoloji Hariç) 6
Diğer** 18
Toplam 140
TABLO 1’de yer alan kontenjan 60
GENEL TOPLAM 200
* Kontenjanın 12’si Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Seramik ve Grafik
Tasarımı öğrencileri için ayrılmıştır.
** Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun 07.07.2009 tarih ve 80 sayılı karar
ekindeki çizelgede yer alan lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren yükseköğretim
programlarından mezun olan öğrenciler. Söz konusu kontenjanın 10’u Üniversitemiz Sağlık
Yüksek Okulu Hemşirelik Lisans Mezunları için ayrılmıştır.
İlan edilen alanlardan her hangi birinde kontenjan dolmaması durumunda Rektörlüğün uygun
görmesi halinde diğer alanlara kontenjan aktarımı yapılır.
2- Üniversitelere 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptırmış olan adaylarda,
diploma not ortalaması, 4 üzerinden en az 2,5 veya 100 üzerinden 65 olma koşulu aranacaktır.
Üniversitelere 2009-2010 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olan adaylarda ise bu
koşul aranmayacaktır.
3- Değerlendirme 100’lük not sistemine göre yapılacaktır. Diploma notu 4’lük sisteme göre
belirlenmiş olan adayların diploma notları mezun oldukları Yükseköğretim Kurumu
tarafından 100’lü sisteme dönüştürülerek onaylandığı taktirde bu haliyle kabul edilecek, 4’lük
sistemden 100’lük sisteme çevrim yaptırmayan adayların not ortalamasının 100’lük sisteme
çevrimi ise Yükseköğretim Kurulu’nun çevrim tablosundaki not karşılıklarına göre formasyon
birimi tarafından yapılacaktır.
B) ÖN KAYIT
Pedagojik Formasyon Sertifika Programına ön kayıt başvuruları, 24 Eylül-3 Ekim
2012 tarihleri arasında Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Formasyon Bürosu’na mesai saatleri
içerisinde (08.00-17.00) Şahsen yapılacaktır. Posta, faks veya Kargo ile başvurular kabul
edilmeyecektir. Başvuru esnasında kimlik belgesi yada nüfuz cüzdanı ibraz etmeyenlerin
başvurusu alınmayacaktır.Ön Kayıt ve Kesin Kayıt Başvurusunun Yapılacağı Edebiyat Fakültesi Formasyon
Bürosu
Adres: Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü
Ana Bina Giriş Katı
İsmail Hakkı Karadayı Cd. No: 10
(Eski Telekom Binası)
18100 ÇANKIRI
Telefon: 0-376-2541205/4515-4522
Kayıt Süreci İçinde Telefon: 0-376-2132626/2433
Ön Kayıtta İstenilen Belgeler:
1) Başvuru Dilekçesi
2) Nüfus Cüzdanı ya da Onaylı Sureti
3) Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslının getirilmesi halinde fotokopisi birim
tarafından onaylanacaktır)
4) Transkript  (100’lük Sistem)
5) Mezun olduğu programa yerleştirildiğini gösteren ÖSYM sonuç belgesi (İnternet çıktısı da
geçerlidir). Kontenjan fazlası başvuru durumunda, adaylar başarı sırasına (genel not
ortalaması) göre sıralanacak, ortalaması eşit olan adayların sıralaması, mezun oldukları
programa yerleştirildikleri ÖSYM puanına göre yapılacaktır.
C) BAŞVURULARIN SEÇİMİNDE İZLENECEK YÖNTEM
1) Tüm başvurular bölümlere göre sınıflandırılacak,
2) Bölümler bazında yapılan sınıflandırma sonucunda her bölüm kendi içinde diploma not
ortalamasına göre sıralanacak,
3) Her bölüm için belirlenen kontenjan kadar yedek liste belirlenecektir.
4) Ön kayıt sonucunda kesin kayıt yapmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların listesi 09
Ekim 2012 tarihinde Üniversitemiz Pedagojik Formasyon internet sitesi üzerinden
duyurulacaktır. Adaylar kesin kayıtlarını 10-15 Ekim 2012 tarihleri arasında istenen
evraklarla birlikte Edebiyat Fakültesi Formasyon Bürosuna şahsen yaptıracaklardır. Anılan
tarihlerde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler. Boş kalan
kontenjanlar için 16 Ekim 2012’de ilan edilen yedek aday listesinden sırayla 17-19 Ekim
2012 tarihleri arasında kesin kayıtlar yapılacaktır.
D) PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÜCRETİ
1) Pedagojik Formasyon Sertifika Programının toplam ücreti 2.054 TL olup, iki taksit halinde
tahsil edilecektir. Birinci taksit olan 1.054 TL kesin kayıttan önce banka hesabına yatırılacak,
ikinci taksit olan 1.000 TL ise Bahar dönemi başında tahsil edilecektir.
2) Banka Hesap Numarası: Kesin Kayıt hakkı kazanan adaylar ücretlerini Çankırı Halk
Bankası Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Edebiyat Fakültesi hesabına Ad-Soyad ve TC
kimlik numarası belirterek yatıracaklardır.
(IBAN NO: TR43 0001 2009 6460 0006 0001 12)
3) Ücreti yatırarak formasyon bürosunda kesin kayıt işlemlerini tamamlayan aday derslere
katılmadan kaydını sildirse dahi yatırdığı ücret hiçbir koşulda adaya iade edilmez.E) KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER
1) Öğrenim ücretinin I. taksitinin (1.054 TL) ödendiğine dair banka dekontu
  2) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
F) ÖNEMLİ TARİHLER
1) Ön Kayıt Tarihleri: 24 Eylül-3 Ekim 2012
2) Kesin kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek aday listesinin ilanı: 09 Ekim 2012
3) Kesin Kayıt Tarihleri: 10-15 Ekim 2012
4) Yedek Kontenjanların İlanı: 16 Ekim 2012
  5) Boş kalan kontenjanlar için ilan edilen yedek aday listesinden sırayla yapılacak kesin
kayıt tarihi: 17-19 Ekim 2012
6) Derslerin Başlama Tarihi: 3 Kasım 2012
G)DERSLER
Pedagojik Formasyon Sertifika Programı dersleri 3 Kasım 2012 Cumartesi günü
başlayacaktır. Dersler güz ve bahar dönemlerinde hafta sonları şehir merkezinde Rektörlük
Merkez Binada Cumartesi-Pazar günleri yapılacaktır. Pedagojik Formasyon Sertifika
Programında dersler sınavlar hariç 14’er haftalık, 2 dönem halinde verilecektir. Ders programı
ve diğer duyurular, Üniversitemizin Pedagojik Formasyon sitesinde dersler başlamadan önce
açıklanacaktır.
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Pedagojik Formasyon Birimi Başkanlığı


0 yorum :

Yorum Gönder

Küfür, hakaret, aşağılama vs gibi olumsuz davranışlardan sorumlu değiliz. Yapılan yorumlar yorumu yapan kişiyi/kişileri bağlar. Bilginize...

PEDAGOJİK FORMASYON